دستگاه های حفاظتی و بازرسی

بازدید: 1245

دستگاه های بازرسی به صورت گلی به سه بخش 1.راکت  های بازرسی بدنی 2.گیت های بازرسی بدنی 3.دستگاه های X-RAY تقسیم می شوند.

این دستگاه ها راکت بازرسی بدنی و گیت ها در واقع به نوعی متال دیتکتور یا همان فلزیاب هستند به بصورت فلزیاب دستی یا همان راکت بازرسی بدنی و یا گیت بازرسی ساخته و عرضه می شوند.

دستگاه های X-RAY هم تاباندن اشعه X به جسم مورد نظر که میتواند کیف یا چمدان باشد محتویات داخل آن را روی مانیتور متصل به دستگاه نمایش دهد.

معمولا کاربرد این دستگاه ها:

  • در مراکز نظامی برای شناسایی چاقو، اسلحه، پنجه بکس
  • در مراکز صنعتی یا درب ورودی کارخانه ها برای بازرسی افراد برای جلو گیری از سرقت محصولات و یا متریال اولیه کارخانه توسط کارگران
  • در مراکز آموزشی برای جلوگیری از ورود موبایل در زمان امتحانات

استفاده می شود.